Danh sách tất cả các câu hỏi

50x50
Ninh Thuận

Thu hồi đất, bồi thường tái định cư

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt nhưng không có tiền chi trả, nay có phải phê duyệt lại theo Luật Đất đai năm 2013 không hay thực hiện theo phương án cũ và tính chậm trả?
50x50
Ninh Thuận

Thu hồi đất, bồi thường tái định cư

Đối với dự án đã có quyết đinh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đã thực hiện xong việc chi trả bồi thường bằng tiền cho dân nhưng chưa có quỹ đất giao đất tái định cư cho các hộ thì có được áp dụng các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai năm 2013 không?
50x50
Ninh Thuận

Thu hồi đất, bồi thường tái định cư

Ngưòi sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thì có được bồi thường không (Điểm e Khoán 2 Điều 114 Luật Đất đai thì có được bồi thường, Điều 82 Luật đất đai thì không được bồi thường)?
50x50
Ninh Thuận

Thu hồi đất, bồi thường tái định cư

Số tiền chậm trả do lỗi của cơ quan nhà nước thì ngưòi có đất bị thu hồi được thanh toán thêm 1 khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả. Vậy số tiền này do cơ quan nào chịu trách nhiệm bỏ ra và có được phê duyệt bổ sung vào phương án bồi thường không?
50x50
Ninh Thuận

Thu hồi đất, bồi thường tái định cư

Đất công ích do hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp (nhận khoán, thầu) ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì có được bôi thường không? Nếu đã bồi thường thì có phải hỗ trợ cho ủy ban nhân dân cấp xã không?
50x50
Ninh Thuận

Thu hồi đất, bồi thường tái định cư

Trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, một số doanh nghiệp nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh vói hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Tuy nhiên số tiền nhận chuyển nhượng này không được khấu trừ khi thực hiện nghĩa vụ tài chính. Nay Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án công trình thì không được bồi thường gây khó khăn cho doanh nghiệp. Vậy số tiền nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp này có được xem xét hỗ trợ không? Các doanh nghiệp này chuyển sang hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần thì có được khấu trừ đất nông nghiệp không?
50x50
Ninh Thuận

Thu hồi đất, bồi thường tái định cư

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai thì đối với những trường hợp lấn, chiếm quỵ hoạch, vi phạm về sử dụng đất nhưng vẫn được bồi thường, từ đó sẽ tạo ra sự không công bằng giữa đối tượng đủ' điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất so vói đối tượng không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
50x50
Ninh Thuận

Thu hồi đất, bồi thường tái định cư

. Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT quy định “Cán bộ, công chức, Viên chức (đang làm việc hoặc đã nghi hưu, nghi mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) không thuộc đối tượng quy định tại Điểm' d Khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP nhưng đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật, khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất nhưng không được hỗ trợ ổn định đòi sống và sản xuất, không được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm”. Vậy nếu cán bộ, công chức, viên chức sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc không do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có được hỗ trợ đào tạo nghề không?
<< < 1 2 3 4 5  ... > >>