Chi tiết câu hỏi
võ thị hoài thương

Kiến nghị về việc: đăng ký làm thêm giờ

50x50
Nội dung kiến nghị:

Công ty tôi sản xuất hàng dệt may và muốn đăng ký làm thêm 300 giờ/ năm thì làm thủ tục như thế nào

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 13/06/2022

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về làm thêm giờ tại điều 107, trích:

“1. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

a) Phải được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;

c) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này

3. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:

a) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

b) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

c) Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

d) Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

4. Khi tổ chức làm thêm giờ theo quy định tại khoản 3 Điều này, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

Như vậy, ngành nghề của công ty thuộc điểm a, khoản 3, điều 107, Bộ luật Lao động năm 2019 nên được phép làm thêm giờ đến 300 giờ/năm và công ty phải có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định còn lại của điều 107 (phải được người lao động đồng ý bằng văn bản; không quá 40 giờ làm thêm/người/tháng và phải thông báo bằng văn bản về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội).


File đính kèm: Tải xuống