võ thị hoài thương

Kiến nghị về việc: Hệ thống thang bảng lương

50x50
Nội dung kiến nghị:

Theo điều 93 của Bộ luật lao động 2019 về xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động. Vậy từ 01/7/2022 mức lương tối thiểu vùng tăng, doanh nghiệp xây dựng lại hệ thống thang bảng lương có cần đăng ký với Phòng, Sở LDDTBXH nữa không ạ.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 24/06/2022

Trả lời kiến nghị:

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Trước đây, việc xây dựng thang lương, bảng lương thực hiện theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ. Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cụ thể hóa thành bộ thủ tục quy định doanh nghiệp trình Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện thẩm định và phúc đáp về tính hợp pháp của nội dung trình.

Tuy nhiên, đến ngày 01/01/2021, thời điểm Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực, các quan hệ lao động căn cứ thực hiện theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ, theo đó việc xây dựng thang lương, bảng lương do Người sử dụng lao động và người lao động tự thỏa thuận, niêm yết công khai và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định tại Điều 93 của Bộ Luật Lao động năm 2019.

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ thay thế Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội bãi bỏ thủ tục trình thang lương, bảng lương.

Lúc trước, các Doanh nghiệp thường xây dựng thang - bảng lương thành tiền VNĐ, khi đó mỗi lần lương tối thiểu vùng thay đổi là phải làm lại thang - bảng lương. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội luôn khuyến nghị các doanh nghiệp nên xây dựng theo khung hệ số, khi đó lương tối thiểu vùng có thay đổi thì vẫn không ảnh hưởng đến thang - bảng lương của đơn vị.


File đính kèm: Tải xuống