Phương Thảo

Kiến nghị về việc: Thu hút một lần

50x50
Nội dung kiến nghị:

Xin chào ạ. Cho tôi hỏi: 8/2017-5/2018, 9/2018-5/2019, tôi là giáo viên hợp đồng trong biên chế tại trường có điều kiện kinh tế khó khăn. 10/2019-7/2021, tôi là viên chức tại trường đó. Có 6 tháng nghỉ thai sản. 8/2021, tôi thuyên chuyển công tác qua tỉnh khác. Vậy theo thời gian đã công tác trên ,như vậy tôi đã đủ điều kiện công tác 3 năm đối với nữ để hưởng thu hút 1 lần chưa ạ. Xin trân trọng cảm ơn.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 28/01/2022

Trả lời kiến nghị:

 

Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

1. Đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thu hút quy định tại Điều 2 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ: “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (bao gồm cả trường hợp điều động, biệt phái, luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến) đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”;

2. Phụ cấp thu hút được quy định tại Điều 4 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ: “Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng).”.

Đề nghị ông (bà) Phương Thảo liên hệ trực tiếp với cơ sở giáo dục nơi bà đã công tác để được giải quyết độ theo quy định hiện hành. 


File đính kèm: Tải xuống