Tô Văn Việt

Kiến nghị về việc: Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đã được phê duyệt còn hiệu lực

50x50
Nội dung kiến nghị:

Theo thông tư 27/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức công bố Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất đã được phê duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương, thông báo tới Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tôi thử tìm kiếm trên website của Sở TN&MT Ninh Thuận nhưng không thấy. Vậy kính đề nghị Sở cho tôi thông tin văn bản công bố này?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 15/12/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Tài nguyên và Môi trường xin phúc đáp như sau:

Triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho thực hiện Đề tài “Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất khu vực đồng bằng ven biển tỉnh Ninh Thuận”. Căn cứ Hợp đồng đã ký với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận (Cơ quan chủ quản), Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung (Đơn vị thực hiện) đang triển khai thực hiện Đề tài và theo tiến độ đến tháng 8/2022, Đề tài sẽ hoàn thành.

Sau khi kết quả Đề tài được phê duyệt, căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ và Điều 5 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/201 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ công bố Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang Thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường và thông báo tới Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã theo đúng quy định; đồng thời sẽ gửi thông tin công bố đến ông (bà) Tô Văn Việt để biết.


File đính kèm: Tải xuống