Người dân

Kiến nghị về việc: Bồi thường, thu hồi đất

50x50
Nội dung kiến nghị:

Diện tích đất sổ đỏ của tôi là 93m , trong đó 50 là thổ cư. 43 là đấtt nông nghiệp. Sau khi Nhà nước thu hồi để làm đường đôi vào thành phố . thu hồi là 24m tôi được bồi thường nửa đất nông nghiêp nửa đất thổ cư . Nguyện vọng của tôi là muốn bồi thường thổ cư . vậy có được không . Văn bản nào qui định cụ thể về việc này . Xin cho tôi câu trả lời chính xác

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 17/11/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Căn cứ quy định pháp luật đất đai hiện hành, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

- Tại Điều 11 Luật Đất đai năm 2013 quy định Việc xác định loại đất theo một trong các căn cứ sau đây:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

2. Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;

Như vậy, khi Nhà nước thu hồi đất, việc xác định loại đất để bồi thường căn cứ vào loại đất thể hiện tại Giấy chứng nhận quyền sủ dụng đất.

- Theo khoản 3 Điều 3 Nghị định 43/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại khoản 1, Điều 2 nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 quy định “Đối với thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (không phải là đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất) thì việc xác định loại đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì tách thửa đất theo từng mục đích và xác định mục đích cho từng thửa đất đó;

b) Trường hợp không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì mục đích sử dụng đất chính được xác định theo loại đất có mức giá cao nhất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành.

Như vậy trường hợp trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì hộ gia đình, cá nhân được bồi thường loại đất có mức giá cao cao hơn (đất ở).

- Theo khoản 5 Điều 6 NGhị định 47/2014/ND-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định “Trường hợp trong thửa đất ở thu hồi còn diện tích đất nông nghiệp không được công nhận là đất ở thì hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi được chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất đó sang đất ở trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và việc chuyển mục đích sang đất ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước”.

Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được bồi thường loại đất ở là 24 m2 thì phần diện tích đất ở còn lại là 26 m2  nhỏ hơn hạn mức đất ở tối thiểu tại địa phương, khi xây dựng nhà ở hộ gia đình, cá nhân phải chuyển mục đích sử dụng đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất.