Sở Y tếChi tiết câu hỏi
Trương Văn Trọn

Kiến nghị về việc: Đối tượng được xét thăng hạng viên chức theo Số: 29/2017/TT-BYT

50x50
Nội dung kiến nghị:

Theo Thông tư Số: 29/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ. - Như vậy đối tượng được xét là viên chức có bằng cấp chuyên y tế như bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng... mới được thi hoặc xét, còn bộ phận hành chính có bằng cấp bên hành chính. ví dụ như bằng đại học hành chính, đang công tác trong phòng tổ chức-hành chính của bệnh viện và là biên chế của bệnh viện có được thăng hạng theo thông tư này không. Xin tư vấn giúp. Xin Chân thành cảm ơn. Trân trọng

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 05/09/2017

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống