Người Dân

Kiến nghị về việc: Chuyển đất nông nghiệp lên đất thổ cư

50x50
Nội dung kiến nghị:

Hiện nay gia đình Tôi có nguyện vọng tách sổ đỏ, nhưng sổ chính gia đình còn có 52,5m2 đất nông nghiệp nên không được tách sổ nên muốn chuyển lên đất thổ cư để tách sổ đỏ. Hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn số 1142/UBND-TNMT ngày 18 /07/2017 gởi lên Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh xin cho phép giải quyết cho người dân nhưng đến nay vẫn chưa có công văn trả lời. Không biết khi nào Sở Tài Nguyên Môi Trường của tỉnh cho phép UBND thành Phố giải quyết cho người dân.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 18/08/2017

Trả lời kiến nghị:

Nội dung trả lời: Theo nội dung hỏi của ông (bà) thì hiện nay ông bà có 52,5 m2 đất nông nghiệp bà muốn chuyển mục đích thành đất ở nếu vị trí thửa đất (52,5 m2) đất nông nghiệp bà đang sử dụng đã được cấp giấy hiện nay phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở , quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc bà xin chuyển mục đích sử dụng đất là hoàn toàn phù hợp.

Sau khi được phép chuyển mục đích việc bà đề nghị tách thành 02 thửa đất ở thì phải phù hợp với Điều 4 Quy định về diện tích được phép tách thửa ban hành kèm theo Quyết định số 85/2014/NĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

  Trân trọng kính chào ông (bà)./.