Trần Văn Hòa

Kiến nghị về việc: Luật đất đai năm 2013

50x50
Nội dung kiến nghị:

Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào và thay thế Luật nào?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 11/07/2017

Trả lời kiến nghị:

Sở Tài nguyên vầ môi trường trả lời như sau :

Luật đất đai năm 2013 được Quốc Hội thông qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014 và được thay thế bởi Luật đất đai năm 2003 có hiêu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2004.