Sở Công ThươngChi tiết câu hỏi
Chi nhánh Công ty ENERCON Việt Nam tại Ninh Thuận

Kiến nghị về việc: Huấn luyện An toàn điện cho thợ điện

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính gửi Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận. ENERCON Việt Nam là doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có chi nhánh tại Ninh Thuận. Mã số DN: 0314600720. Ngành nghề kinh doanh: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (mã 3320) và sửa chữa máy móc thiết bị (mã 3312) trong lĩnh vực điện gió. Theo quy định tại Thông tư 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 quy định chi tiết một số nội dung an toàn điện, tại Điều 2 quy định: "Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động điện lực và sử dụng điện trên lãnh thổ Việt Nam, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan." Công ty ENERCON Việt Nam xin hỏi: 1. Người lao động làm công việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bên trong thiết bị chuyển đổi năng lượng gió thành điện (turbine) có phải tham dự huấn luyện an toàn điện và cấp thẻ theo quy định của Thông tư này hay không? 2. Nếu có, xin cho biết quy trình và thủ tục để được huấn luyện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền? Trân trọng Lê Xuân Dương

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương
Ngày trả lời: 19/11/2020

Trả lời kiến nghị:

Qua nghiên cứu nội dung của hỏi của ông Lê Xuân Dương tại Công văn số 3895/VPUB-KTTH và đối chiếu với các văn bản quy định hiện hành, Sở Công Thương trả lời như sau:

 1. Về đối tượng được huấn luyện an toàn điện:

  - Theo quy định Khoản 1, Điều 4 của Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bổ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện (gọi tắt Thông tư số 31/2014/TT-BCT) quy định như sau: Người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây dẫn điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp, bao gồm cả treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng; điều độ viên”;

  - Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 31/2014/TT-BCT về giải thích từ ngữ: “Người vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp là người lao động của các đơn vị: Phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xây lắp điện, sử dụng điện để sản xuất (có trạm biến áp riêng) hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

   Như vậy, người lao động làm công việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bên trong thiết bị chuyển đổi năng lượng gió thành điện (turbine) là đối tượng phải được huấn luyện an toàn điện và cấp thẻ an toàn điện theo quy định.

2. Về quy trình và thủ tục huấn luyện:

 - Khoản 1, Điều 7 về tổ chức huấn luyện của Thông tư số 31/2014/TT-BCT quy định:

1. Đối với người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này, người sử dụng lao động có trách nhiệm:

           a) Xây dựng tài liệu và quy định thời gian huấn luyện phù hợp với bậc an toàn và vị trí công việc của người lao động;

           b) Lựa chọn người huấn luyện theo quy định tại Khoản 3 Điều 7;

           c) Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện cho người lao động sau khi kiểm tra đạt yêu cầu. Trường hợp kết quả kiểm tra phần lý thuyết hoặc phần thực hành không đạt yêu cầu thì phải huấn luyện lại phần chưa đạt;

           d) Quản lý, theo dõi công tác huấn luyện, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện tại đơn vị.”

  - Khoản 3, Điều 3 của Thông tư số 31/2014/TT-BCT về giải thích từ ngữ: “Người sử dụng lao động là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của các tổ chức, cá nhân, đơn vị trực tiếp quản lý người lao động”;

 Như vậy, người sử dụng lao động căn cứ Chương II của Thông tư số 31/2014/TT-BCT có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện cho người lao động.

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống