Sở Xây dựngChi tiết câu hỏi
Ngô Thị Ngọc Trâm

Kiến nghị về việc: Nước thải sinh hoạt- môi trường

50x50
Nội dung kiến nghị:

Ống cống thoát nước của khu phố 14 bị nghẹt, hẻm 114, đường huỳnh phước của thị trấn phước dân, nước chảy lên mặt đường, hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. Nay tôi xin hỏi cơ quan có thẩm quyền giúp tôi, làm thế nào để k còn tình trạng này nữa. Mong cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết sớm cho người dân nơi đây . tôi xin cảm ơn!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng
Ngày trả lời: 08/06/2020

Trả lời kiến nghị:

Qua xem xét, nghiên cứu nội dung câu hỏi của bà Ngô Thị Ngọc Trâm, đối chiếu với các quy định của pháp luật về thoát nước hiện hành, Sở Xây dựng trả lời như sau:

-Về phân cấp quản lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải: tại Điều 4 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì Ủy ban nhân dân cấp huyện là chủ sở hữu .

-Về trách nhiệm của UBND cấp huyện trong quản lý hệ thống thoát nước: tại Điều 31, Điều 32 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, có các công việc cụ thể như sau:

+ Tổ chức quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thoát nước và xử lý nước thải do mình sở hữu.

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, nạo vét, duy tu, bảo dưỡng các tuyến cống, mương, hố ga, cửa thu nước mưa, bảo đảm dòng chảy theo thiết kế.

+ Định kỳ, đánh giá chất lượng công trình đầu mối, kiểm tra độ kín, lắng cặn tại các điểm đấu nối, hố ga và tuyến cống để lập kế hoạch nạo vét, sửa chữa, bảo trì cống và công trình trên mạng lưới nhằm bảo đảm khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.

Đối chiếu với các quy định tại Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, theo nội dung câu hỏi của bà Ngô Thị Ngọc Trâm thì trách nhiệm giải quyết thuộc thẩm quyền của UBND huyện Ninh Phước. Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị UBND huyện Ninh Phước chỉ đạo UBND thị trấn Phước Dân xem xét, giải quyết kiến nghị của bà Ngô Thị Ngọc Trâm theo quy định phân cấp quản lý thoát nước.

Trân trọng./.

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống