Chi tiết câu hỏi
Ninh Thuận

Kiến nghị về việc: đất đai

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh tế khác thì có quyền và nghĩa vụ gì?

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 22/11/2019

Trả lời kiến nghị:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 177 của Luật Đất đai, tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất không phải là đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm của hộ gia đình, cá nhân; đất có nguồn gốc do được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế khác thì có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật Đất đai.