Nguyễn Thị Quỳnh Tiên

Kiến nghị về việc: Giáo viên tiểu học nghỉ thai sản trùng hè

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi là giáo viên tiểu học đã vào biên chế. Ngày 16/5/2019 tôi sinh em bé và được hưởng chế độ nghỉ thai sản. Thời gian nghỉ thai sản của tôi trùng vào 2 tháng hè. Vậy cho tôi hỏi tôi có được nghỉ bù hè không? Và nếu có thì thời gian nghỉ bù là bao lâu? Tôi xin chân thành cảm ơn.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 14/11/2019

Trả lời kiến nghị:
Giải quyết chế độ nghỉ thai sản của nhà giáo trùng với thời gian nghỉ hè

File đính kèm: Tải xuống