Sở Y tếChi tiết câu hỏi
Năng tăng thịnh

Kiến nghị về việc: Chứng chỉ hành nghề

50x50
Nội dung kiến nghị:

E có bằng y sỉ và bằng chuyển đổi điều dưỡng.em muốn làm chứng chỉ hành nghề cho điều dưỡng có được không ạ

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 19/07/2019

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống