Võ An Phương

Kiến nghị về việc: Gửi yêu cầu cung cấp thông tin

50x50
Nội dung kiến nghị:

Chủ trương của nhà nước là ưu tiên cho giáo dục và đào tạo, đề nghị quý Sở cho biết chủ trương này được thể hiện như thế nào trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2019?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 28/02/2019

Trả lời kiến nghị:
Trả lời trên chuyên mục HỎI - ĐÁP

File đính kèm: Tải xuống