Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Trần Ngọc Trâm

Kiến nghị về việc: Chuyển ngạch theo Thông tư 05/2017/TT-BTC

50x50
Nội dung kiến nghị:

- Ngày 12/10/2015, tôi được UBND huyện Thuận Bắc ra Quyết định tiếp nhận và điều động công tác (Quyết định tuyển dụng công chức của Sở Nội vụ số 299/QĐ-SNV ngày 30/9/2015), trình độ chuyên môn yêu cầu tại thời điểm thi công chức là cao đẳng kế toán, tôi được xếp lương ngạch cán sự cũ theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV của Bộ Nội Vụ. - Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV và Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi ngạch công chức. - Ngày 20/12/2018, Đối chiếu với các quy định hiện hành, tôi được UBND huyện Thuận Bắc ban hành Công văn số 3686/UBND-NV gửi Sở Nội vụ đề nghị chuyển ngạch, xếp lương công chức hành chính đang giữ là ngạch công chức theo chuyên ngành hành chính cũ (B) sang ngạch công chức theo chuyên ngành hành chính mới (A0). - Ngày 11/01/2019, Sở Nội vụ đã trả lời kiến nghị của UBND huyện Thuận Bắc tại Công văn số 139/SNV-QLNS: “Trường hợp nêu trên nguyên đã được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch Cán sự (cũ) và xếp lương thuộc bảng lương công chức loại B ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ theo nhu cầu của địa phương và đăng ký của cá nhân. Việc chuyển ngạch và xếp lương công chức chuyên ngành hành chính (mới) phải đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị; theo đó, trường hợp bà Trần Ngọc Trâm, hiện chưa đảm bảo điều kiện để xem xét, áp dụng chuyển ngạch Cán sự (mới) và xếp lại lương theo trình độ Cao đẳng – do không đảm bảo phù hợp với Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 nêu trên (trong đó, 03 vị trí việc làm thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính yêu cầu trình độ tối thiểu là Đại học).” Tuy nhiên, nhu cầu của địa phương và đăng ký của cá nhân tại thời điểm tuyển dụng là trình độ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán. Bên cạnh đó, Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2017, mà Sở Nội vụ căn cứ phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc theo Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh. Bản thân tôi nhận thấy hai mốc thời gian của 02 văn bản hướng dẫn trên là khác nhau, vậy thời gian từ ngày 01/10/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BNV có hiệu lực đến ngày quyết định số 2306/QĐ-UBND tỉnh có hiệu lực thì trường hợp của tôi có được áp dụng chuyển ngạch Cán sự (mới) hay không ? Kính mong được cấp có thẩm quyền giải đáp thắc mắc. Trân trọng cảm ơn./.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 13/02/2019

Trả lời kiến nghị:
Sở Nội vụ gửi đến VP UBND tỉnh CV 425/SNV-QLNS về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi-Đáp (thực hiện theo yêu cầu tại CV số 493/VPUB-KTTH ngày 31/01/2019 của VP UBND tỉnh).
Đề nghị VP UBND tỉnh đăng trên chuyên mục Hỏi-Đáp thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trân trọng!

File đính kèm: Tải xuống