Sở Tài chínhChi tiết câu hỏi
Nguyễn Hữu Thanh

Kiến nghị về việc: Hỏi đối tượng được hưởng lương thường xuyên

50x50
Nội dung kiến nghị:

Ngày 29/8/2018, tôi ký hợp đồng lao động với Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận số 2914/HĐLĐ-BVT; làm công việc liên quan đến công nghệ thông tin; loại hợp đồng: Có thời hạn 24 tháng (từ ngày 01/9/2018 đến ngày 31/8/2020); hưởng lương từ nguồn thu dịch vụ của bệnh viện (không phải ngân sách nhà nước cấp); có đóng BHXH. Vậy tôi xin hỏi: Tôi có phải là đối tượng được hưởng lương thường xuyên hay không? "Hưởng lương thường xuyên" có nghĩa là gì và được quy định tại văn bản pháp luật nào? Xin cảm ơn./.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày trả lời: 28/11/2018

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống