Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Phan Thị Luyến

Kiến nghị về việc: phụ cấp độc hại có được đưa vào làm cơ sở để tính tiền làm thêm giờ không.

50x50
Nội dung kiến nghị:

Chào Quý cơ quan. chúng tôi là đơn vị sự nghiệp công lập. hằng tháng viên chức được nhận phụ cấp độc hại 0.2, vậy xin hỏi khoản phụ cấp độc hại này có được đưa vào làm cơ sở để tính tiền làm thêm giờ không. rất mong nhận được câu trả lời sớm nhất.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 24/09/2018

Trả lời kiến nghị:
Sở Nội vụ gửi đến VP UBND tỉnh CV 2852/SNV-QLNS về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi-Đáp (thực hiện theo yêu cầu tại CV số 3502/VPUB-TTTHCB ngày 19/9/2018 của VP UBND tỉnh).
Đề nghị VP UBND tỉnh đăng trên chuyên mục Hỏi-Đáp thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trân trọng!

File đính kèm: Tải xuống