Nguyễn Duy Hòa

Kiến nghị về việc: Quản lý khai thác hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh NINH THUẬN.

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính gửi văn phòng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH; Văn phòng SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NINH THUẬN. Tôi tên là Nguyễn Duy Hòa hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo như tôi được biết trên địa bàn Tỉnh Ninh Thuận hiện đang có rất nhiều hồ chứa, đập nước với tổng diện tích mặt nước rất lớn, hiện trạng theo như tôi được biết đã có một số hồ đập được giao khoán cho cá nhân hộ gia đình quản lý nuôi thả cá, nhưng không biết rõ cơ quan đơn vị nào ra quyết định cấp phép, văn bản pháp luật nào quy định rõ nghĩa vụ và quyền lợi, trách nhiệm cùng với các vấn đề pháp lý liên quan khác như: Giống loài nào được phép thả - Cấm ..vvvv Nay tôi làm thư này để xin thông tin về các văn bản, quyết định của UBND hoặc SNNVPTNT về việc: Giao khoán quản lý sử dụng phần diện tích mặt nước các hồ, đập chứa nước trên địa bàn cho cá nhân hộ gia đình quản lý nuôi trồng thủy sản. (hoặc các văn bản liên quan tương tự) Xin cảm ơn!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày trả lời: 18/04/2018

Trả lời kiến nghị:
Câu hỏi của ông (bà) đã được trả lời tại Công văn 1103/SNNPTNT-QLXDCT ngày 18/4/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

File đính kèm: Tải xuống