ngô thế quyền

Kiến nghị về việc: giấy phép lao động

50x50
Nội dung kiến nghị:

Quý sở giải đáp giúp tôi: một người nước ngoài có giấy phép lao động tại cơ sở ngoại ngữ new sky đến dạy tại cơ sở ngoại ngữ anh mỹ thì có bị coi là không có giấy phép lao động tại cơ sở ngoại ngữ anh mỹ hay ko?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 02/02/2018

Trả lời kiến nghị:
Kính gửi: ông Ngô Thế Quyền về việc cấp giấy phép Lao động nước ngoài tại Cơ sở NewSky. 

File đính kèm: Tải xuống