Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Ngọc Trâm

Kiến nghị về việc: Trợ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính gửi Qúy cơ quan, tôi có thắc mắc kính đề nghị Quý cơ quan giải đáp: Giáo viên, công chức, viên chức công tác ở xã đặc biệt khó khăn có được cộng dồn các năm công tác ở vùng khó khăn để hưởng chế độ trợ cấp lần đầu hoặc trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu hoặc khi chuyển ra khỏi vùng kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn không?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 19/12/2017

Trả lời kiến nghị:
Sở Nội vụ gửi đến VP UBND tỉnh CV 3424/SNV-XDCQ&CTTN về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi-Đáp (thực hiện theo yêu cầu tại CV số 4406/VPUB-TTTHCB ngày 14/12/2017 của VP UBND tỉnh).
Đề nghị VP UBND tỉnh đăng trên chuyên mục Hỏi-Đáp thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trân trọng!

File đính kèm: Tải xuống