Chi tiết câu hỏi
Nguyễn Phước Thiện

Kiến nghị về việc: Mở nhà thuốc

50x50
Nội dung kiến nghị:

Mình có cchn Y và có phòng mạch riêng, thì sau khi học văn bằng 2 đại học dược và thực hành dược để có cchn dược thì mình có mở được nhà thuốc đứng tên quản lý chuyên môn của mình được không ?

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 19/01/2023

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 6 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; Ông (bà) Nguyễn Phước Thiện đã có chứng chỉ hành nghề y và có phòng mạch thì không được đứng tên quản lý chuyên môn tại cơ sở kinh doanh dược (Nhà thuốc) của cá nhân đó.

Sở Y tế trả lời ông (bà) Nguyễn Phước Thiện được rõ.


File đính kèm: Tải xuống