Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Người dân

Kiến nghị về việc: Chế dộ khen thưởng và chia quỹ lương thừa

50x50
Nội dung kiến nghị:

Xin hỏi: Tôi là công chức công tác của một sở 10 tháng năm 2017 xếp loại A, tháng 11/2017 về nghỉ hưu đúng tuổi theo quy định, cả năm 2017 tôi có được xét khen thưởng không? và có được chia quỹ lương tiết kiệm (nếu có) không?. Xin cảm ơn. /.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 12/12/2017

Trả lời kiến nghị:
Sở Nội vụ gửi đến VP UBND tỉnh CV 3365/SNV-TCCCVC về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi-Đáp (thực hiện theo yêu cầu tại CV số 4291/VPUB-TTTHCB ngày 07/12/2017 của VP UBND tỉnh).
Đề nghị VP UBND tỉnh đăng trên chuyên mục Hỏi-Đáp thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trân trọng!

File đính kèm: Tải xuống