Nguyễn Hồng Vân

Kiến nghị về việc: Đối tương được miễn lập và đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

50x50
Nội dung kiến nghị:

Năm 2016, tôi được UBND huyện cấp Giấy phép xây dựng số 12/GPXD ngày 06/5/2016, tôi tiến hành xây dựng nhà ở theo giấy phép. Sau khi hoàn thành ghia đình tôi sử dụng nhà để ở, đồng thời cuối năm 2016 gia đình sử dụng căn nhà trên để tiến hành các thủ tục Đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn theo loại hình Hộ kinh doanh và đi vào hoạt động ổn định từ đó đến nay. Tôi xin hỏi Sở Tài nguyên và Môi trường: Trường hợp xây dựng nhà ở của tôi và đưa nhà ở phục vụ kinh doanh dịch vụ lưu trú trên có phải lập và Đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản không ? nếu được miễn thì thủ tục như thế nào ? Rất mong quý sở sớm cho biết kết quả, xin cảm ơn./.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 06/12/2017

Trả lời kiến nghị:

Sau khi nghiên cứu nội dung hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bà như sau:

Phụ lục 4 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; thì có 12 nhóm dự án không phải lập đăng ký Kế hoạch và bảo vệ môi trường nếu dự án của Bà thuộc 12 nhóm dự án này thì không lập Kế hoạch bảo vệ môi trường. Riêng đối với Đề án bảo vệ môi trường đơn giản chỉ áp dụng cho cơ sở đang hoạt động chưa có hồ sơ môi trường. Nếu loại hình kinh doanh của Bà thuộc 12 nhóm dự án này thì cũng không phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản./.