Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Nguyễn Thị Hồng Hoa

Kiến nghị về việc: Hỏi về chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung

50x50
Nội dung kiến nghị:

Chú tôi là viên chức đơn vị nghiệp, đã có thời gian công tác hơn 30 năm, đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung hàng năm. Năm 2021 được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6 tháng đầu năm 2022 xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Tháng 7/2022 sẽ đến thời điểm xét phụ cấp thâm niên vượt khung. Như vậy năm 2022 chú tôi có được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung không?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 23/06/2022

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Nội vụ có ý kiến trả lời như sau:

Tại khoản 2 Mục II Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; có quy định:“Tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện như hai tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên quy định tại điểm 2.1 và điểm 2.2 Mục II Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ (được thay thế bởi Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ) trong suốt thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh hiện giữ hoặc trong thời gian của năm xét hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung”;

Tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, quy định tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức và người lao động như sau:

“- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp, đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung và đã được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng năm 2021 là hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được xét nâng phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định vào thời điểm 01/7/2022.

Sở Nội vụ có ý kiến trả lời như sau:

Tại khoản 2 Mục II Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức; có quy định:“Tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện như hai tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên quy định tại điểm 2.1 và điểm 2.2 Mục II Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ (được thay thế bởi Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ) trong suốt thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh hiện giữ hoặc trong thời gian của năm xét hưởng thêm phụ cấp thâm niên vượt khung”;

Tại điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, quy định tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức và người lao động như sau:

“- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, trường hợp viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp, đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung và đã được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng năm 2021 là hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được xét nâng phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định vào thời điểm 01/7/2022. 


File đính kèm: Tải xuống