Lưu Tấn Tỵ

Kiến nghị về việc: Biên chế giáo viên làm công tác phổ cập giáo dục THCS

50x50
Nội dung kiến nghị:

Theo Quyết định Số: 343/2008/QĐ-UBND, ngày 05/12/2008 của UBND tỉnh, tại Điều 8, quy định biên chế GV làm công tác phổ cập giáo dục. Nhưng khi có Quyết định Số: 08/2021/QĐ-UBND, ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh thay thế Quyết định 343 thì không có quy định biên chế giáo viên làm công tác phổ cập giáo dục. Mặc khác theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT, ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT, tại Điều 3 quy định nhiệm vụ của trường trung học phải thực hiện công tác phổ cập giáo dục, nhưng tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT, ngày 12/7/2017 quy định vị trí việc làm trong trường THCS thì không có công tác phổ cập giáo dục. vậy xin hỏi? - Trong trường THCS có biên chế giáo viên làm công tác phổ cập không, nếu có thì quy định số giờ như thế nào? - Nếu không có biên chế thì có được tính giảm giờ cho giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ cập không và số tiết miễm giảm là bao nhêu? xin cảm ơn.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 21/02/2022

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có ý kiến như sau:

1. Biên chế giáo viên trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục giảng dạy cấp trung học cơ sở thực hiện theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức slượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phthông công lập; không có quy định vị trí việc làm giáo viên phổ cập giáo dục nên không được giao biên chế.

2. Trường trung học có nhiệm vụ thực hiện công tác phổ cập giáo dục theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Chế độ giảm định mức tiết dạy cho giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ cập giáo dục không được quy định cụ thể tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Tuy nhiên, tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định: d) Hiệu trưởng nhà trường căn cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết dạy đối với các công việc chuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý đối với các cơ sở giáo dục”.

Vì vậy, theo các văn bản hiện hành không có vị trí việc làm cho giáo viên phổ cập giáo dục nên không giao biên chế cho giáo viên phụ trách công tác phổ cập giáo dục;

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm phân công thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục cho giáo viên và nhân viên trong đơn vị. Do đó, căn cứ tình hình thực tế việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục tại đơn vị, đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục quy đổi tiết dạy đối với công tác phổ cập giáo dục cho giáo viên kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ này và có văn bản trình Phòng GDĐT để được phê duyệt theo phân cấp quản lý.


File đính kèm: Tải xuống