ta yên thị định

Kiến nghị về việc: người có công với cách mạng

50x50
Nội dung kiến nghị:

cha tôi là người đi lích được chao tặng quân chương kháng chiến nhưng ba tôi mất 2012 vậy mẹ tôi gia đình tôi được hưởng quyền lời gì với cho người có công với cách mạng không ạ xin được giải đáp rõ ạ

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 31/10/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định: Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được khen tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến thắng, được hưởng chế độ ưu đãi như sau:

1. Trợ cấp một lần theo thời gian tham gia kháng chiến.

2. Khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

Đối chiếu quy định trên, trường hợp ba của Bà đã được hưởng trợ cấp một lần nhưng sau khi chết, nếu thân nhân chưa được hưởng trợ cấp mai táng phí thì đề nghị bà liên hệ với UBND xã Ma Nới hoặc phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện Ninh Sơn để được hướng dẫn và xem xét giải quyết theo quy định./. 


File đính kèm: Tải xuống