Bùi Thụy Quỳnh Như

Kiến nghị về việc: Xin mở rộng Dịch tích đất

50x50
Nội dung kiến nghị:

Rất cảm ơn cơ quan chức năng đã trả lời giúp tôi. Theo hướng dẫn tại điểm "Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hội gia đình, cá nhân Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 được bổ sung Điều 24a Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 tại Khoản 20 Điều 2 để xử lý. Do đó đề nghị bà nghiên cứu thực hiện" Vậy hiện trạng đất tôi đã xây dựng nhà trước 2004 . Tôi muốn làm biến động và tách sổ thành 2 mổi bên đảm bảo hơn 300m2. vậy tôi làm thủ tục gì, có được làm biện động và tách sổ không. Nếu không thì làm biến động thôi có được không. Hiện trạng có 640m2 có sổ còn 100 m2 chưa có sổ . Trên đất 100m2 không cò nhà nếu. ĐÃ XÂY DỰNG 300M2 CÒN TRỐNG 340 M2 CHƯA XÂY DỰNG

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày trả lời: 18/08/2017

Trả lời kiến nghị:

Theo nội dung hỏi của bà, bà không nói rõ diện tích bà đang sử dụng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (640 m2) theo mục đích sử dụng đất được cấp là loại đất gì ?.

Trường hợp loại đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp, việc bà tự ý xây dựng nhà ở (300m2) trên đất nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền  cho phép là hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Khoản 3 Điều 12 Luật Đất đai 2013.

Tại câu hỏi bà không nêu rõ về địa chỉ thửa đất, do đó không xác định được hiện nay khu đất của bà đang sử dụng vào mục đích đất ở có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hay không do đó chưa có cơ sở để trả lời bà về việc xem xét tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất .

Tại Khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định : Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thực hiện xử lý như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó.

Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;

b) Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Việc thực hiện quyền của người sử dụng đất (chuyển mục đích, đăng ký biến động, chuyển nhượng, thừa kế.,...,..)  đều phải tuân theo mục đích sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng  được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Trân trọng kính chào bà./.