Trần Hồng

Kiến nghị về việc: đầu tư khách sạn

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi có quốc tịch Đức, tuy nhiên gốc Ninh Thuận! Sau nhiều năm xa quê hương, nay đã có tuổi và toi muốn về Việt Nam sinh sống và đầu tư. Nay tôi muốn đầu tư xây và kinh doanh khách sạn ở Ninh Thuận để có thể kinh doanh du lịch. Tuy nhiên, tôi chỉ sống 6 tháng ở Việt Nam, 6 tháng ở nước ngoài, vậy xin hỏi tôi có thể đầu tư được không? Nếu có thì thủ tục ra sao? Tôi có phải tìm người quốc tịch Việt Nam để đứng ra đại diện pháp lý không? Xin cám ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày trả lời: 30/05/2019

Trả lời kiến nghị:

Ngày 22/5/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận văn bản số 1976/VPUB-KTTH ngày 16/5/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc trả lời ông Trần Hồng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận.

Qua xem xét nội dung các câu hỏi của ông Trần Hồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

- Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trường hợp ông Trần Hồng là công dân Việt Nam, đồng thời có quốc tịch nước ngoài được quyền lựa chọn áp dụng điều kiện đầu tư và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài.

- Về thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư trong nước, Nhà đầu tư hoàn tất hồ sơ, trình tự, thủ tục để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư và Điều 32 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

- Về thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, theo quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư thì nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật Đầu tư và phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều này.

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông tin đến quý Văn phòng để đăng tải thông tin trả lời cho người dân theo quy định./.


File đính kèm: Tải xuống