Sở Tài chínhChi tiết câu hỏi
Nguyễn Phương

Kiến nghị về việc: Tài sản cố định

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính thứ Quý cơ quan, theo quy định tại thông tư 45/2018/TT-BTC, Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất, có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, thỏa mãn đồng thời cả 02 tiêu chuẩn dưới đây: a) Có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên; b) Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên. và Căn cứ đặc điểm tài sản sử dụng thực tế của ngành, lĩnh vực, địa phương và yêu cầu quản lý, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây gọi là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương), Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có thể ban hành Danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này là tài sản cố định đối với các tài sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này) thuộc 01 trong 02 trường hợp sau đây: a) Tài sản (trừ tài sản là nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc) có nguyên giá từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đến dưới 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) và có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên; b) Tài sản là trang thiết bị dễ hỏng, dễ vỡ có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên. Vậy tại đơn vị tối có các máy móc thiết bị theo phụ lục số 1 của thông tư nhưng giá trị chưa đến 10 triệu thì có được xem là tài sản cố định không

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính
Ngày trả lời: 07/11/2018

Trả lời kiến nghị:
Sau khi xem xét ý kiến của ông(bà) Nguyễn Phương, Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận xin trả lời như sau:

Hiện nay tỉnh Ninh Thuận không ban hành văn bản quy định Danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính. Do vậy, đơn vị áp dụng theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC, tài sản có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên mới được xem là tài sản cố định.

        Sở Tài chính Ninh Thuận xin trả lời để ông (bà) được rõ.

        Trân trọng cảm ơn !


File đính kèm: Tải xuống