Trương Bính

Kiến nghị về việc: Hỗ trợ tiền cho người có công cách mạng

50x50
Nội dung kiến nghị:

trước 1975 tôi có thamg gia kháng chiến chống mỹ, thương tật 25%, dzậy có được hỗ trợ gì ko?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 14/09/2018

Trả lời kiến nghị:
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời chính sách Người có  công theo Văn bản số 3386 của UBND tỉnh 13/9/2018

File đính kèm: Tải xuống