Trần Minh Khoa

Kiến nghị về việc: Xin hỏi thông tin về các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi đang tìm hiểu về các dự án điện mặt trời đã triển khai trên địa bàn tỉnh. Xin quý cơ quan cho biết tôi có thể liên hệ với phòng ban nào để có thể tìm được các thông tin có liên quan (tên và vị trí các dự án, chủ đầu tư v.v...)

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày trả lời: 15/08/2018

Trả lời kiến nghị:

“Kính gửi Ông Trần Minh Khoa!

Tiếp nhận câu hỏi của Ông về việc đề nghị cung cấp thông tin phòng, ban để liên hệ tìm hiểu về việc đầu tư điện mặt trời đã triển khai trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Để tìm hiểu thông các dự án điện mặt trời đã triển khai trên địa bàn tỉnh, đề nghị Ông liên hệ Văn phòng Phát triển kinh tế thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận (Số điện thoại liên hệ 0259.3891377) để được cung cấp các thông tin cần thiết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp như trên để quý Ông được biết./.”