Phạm Ngọc Minh

Kiến nghị về việc: Công ty không giải quyết lương

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi làm bảo vệ cho công ty DVBV Long Sơn Hải và có ký hợp đồng lao động. Tôi tự ý bỏ việc quá 5 ngày trong tháng vì vậy đến ngày nhận lương công ty không giải quyết lương cho tôi. Vậy tôi phải làm gì để nhận 17 ngày công mà công ty của tôi đang giữ không giải quyết ?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 19/03/2018

Trả lời kiến nghị:
Sở LĐTBXH trả lời thắc mắc ông Phạm Ngọc Minh./.

File đính kèm: Tải xuống