Chi tiết câu hỏi
Người vô danh

Kiến nghị về việc: Góp ý tình trạng bồi thường đất nhà dân

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi xin góp ý với chính quyền về việc bồi thường đất quy hoạch làm đường và những quy hoạch sắp tới ở ma nới, theo thông tin người dân tôi được biết mức bồi thường dân bị ép buộc mà quản lý đưa ra khi nhà dân xây đã mất 100-200tr có những nhà đất 300m- 10000m vẫn bị ép buộc với mức bồi thường không mua nỗi đất khác ở và xây nhà , dẫn rũ nhau lên rừng phá làm nhà ở nếu tình trạng này cứ tiếp diễn người đồng bào chúng tôi sẽ lại quay về rừng, khi xưa chính quyền 1-2 năng nĩ chúng tôi xuống ở cho đất rồi không cho làm sỗ đất giờ thì ép buộc dân dọn đi vì không có sỗ và dù có sỗ cũng bị ép giao đất có khi đất không ở trong phạm vi làm đường mà bán lại cho người khác . Tôi xin góp ý kiến này . Mong chính quyền hỗ trợ phù hộp cho dân đúng. Nếu không rừng tự nhiên sẽ bị tàn phá và dân đói nghèo càng ngày càng đói nghèo. Tôi xin giấu tên vì góc khuấn chính quyền

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 07/06/2022

Trả lời kiến nghị:
 

UBND huyện Ninh Sơn trả lời như sau:

Qua rà soát hiện nay trên địa bàn xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn đang triển khai và đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị chủ đầu tư một số công trình, dự án như: Đường từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới, Sửa chữa cải tạo đường Tà Nôi đi Ma Nới, hệ thống cấp nước sinh hoạt Tà Nôi… tất cả các công trình, dự án nêu trên đều tạo sự đồng thuận cao của các hộ dân tại xã Ma Nới và công tác triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo đúng quy định của Pháp luật.

- Đối với Quy định về bồi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thì áp dụng theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 15/2018/ QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26/09/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận;

- Đối với bồi thường về đất: áp dụng theo bảng giá đất để tính hỗ trợ theo Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Đối với bồi thường vật kiến trúc: Giá bồi thường nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên đất theo Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc; Bảng phân cấp nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Đối với bồi thường hoa màu, cây trồng: Giá bồi thường hoa màu, cây trồng theo Quyết định số 59/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành bảng giá hoa màu, cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

- Đối với các khoản hỗ trợ:

+ Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm: Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP”. Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thực hiện theo Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT. Mức hỗ trợ được quy định tại Điều 31, Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 26/09/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận.

+ Hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất: Thực hiện theo khoản 5 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; Điều 6 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT và khoản 1 Điều 11 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT. Mức hỗ trợ được quy định tại Điều 30 Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận, sửa đổi Khoản 1 Điều 2 nghị định 148/2020/NĐ-CP và Khoản 6 Điều 1 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh;

Việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại địa bàn xã Ma Nới thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, không có việc ép buộc người dân theo như nội dung công dân đã trình bày tại chuyên mục Hỏi - Đáp theo nội dung Văn bản số 1312/STTTT-TTCNTTTT ngày 01/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông.


File đính kèm: Tải xuống