Từ Quốc Tuấn

Kiến nghị về việc: Tại sao trong hợp đồng cho 12 ngày nghỉ được tính lương mà công ty đang làm lại không cho nghỉ mà nếu nghỉ sẽ không được tính lương

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi đang làm ở công ty điện mặt trời trực thuộc quản lí tư nhân công ty Trường Thành đang được đặt tại Thôn Bầu Ngứ Xã Phước Dinh Huyện Thuận Nam Tỉnh Ninh Thuận. Tôi có câu hỏi như sau: Trong hợp đồng cho 12 ngày nghỉ được tính lương mà công ty đang làm lại không cho nghỉ mà nếu nghỉ sẽ không được tính lương đó có phải là làm trái hợp đồng không nếu có công ty đó bị phạt như nào và bồi thường ra sao cho tôi. Mong sớm nhận được câu trả lời của Bộ Lao Động.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 11/02/2022

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Quy định nghỉ phép thường niên, nghỉ việc riêng có hưởng lương và nghỉ việc riêng không hưởng lương của người lao động được quy định cụ thể từ điều 112 đến điều 115 Bộ luật Lao động năm 2019. Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng Nội quy lao động và/hoặc Thỏa ước lao động tập thể của Công ty và đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức thực hiện tại doanh nghiệp.

Đề nghị ông (bà) Từ Quốc Tuấn yêu cầu Công ty cung cấp và xem kỹ các quy định trong Nội quy lao động và/hoặc Thỏa ước lao động tập thể của Công ty để thực hiện. Trường hợp Công ty chưa đăng ký Nội quy lao động và/hoặc Thỏa ước lao động tập thể với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì ông (bà) Từ Quốc Tuấn xem kỹ quy định của các điều từ 112 đến 115 Bộ luật Lao động năm 2019 để thực hiện cho đúng.

Trường hợp vì lý do công việc mà Công ty chưa giải quyết chế độ phép thường niên cho ông (bà) thì ông (bà) được quy đổi các ngày phép chưa được nghỉ thành tiền để hỗ trợ cho người lao động theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 57/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty không giải quyết các chế độ theo quy định của luật pháp hiện hành cho ông (bà) thì ông (bà) làm đơn khiếu nại gửi Giám đốc Công ty Trường thành thụ lý giải quyết. Trường hợp Công ty không thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại thì ông (bà) tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để giải quyết cho ông (bà).


File đính kèm: Tải xuống