Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Nguyễn Thị Thùy Nhiên

Kiến nghị về việc: Giải quyết chế độ viên chức nghỉ việc theo nguyện vọng

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tháng 5/1996, Chị gái tôi (sinh năm 1975) được tuyển dụng làm việc tại đơn vị sự nghiệp tỉnh Ninh Thuận (hợp đồng), tháng 01/1999 bắt đầu đóng Bảo hiểm xã hội; năm 2001 chị tôi có nhận công văn về việc giải quyết tiếp tục hợp đồng Nhân sự trong chỉ tiêu biên chế; năm 2005 nhận quyết định về việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức; năm 2007 nhận quyết định về việc bổ nhiệm vào ngạch cán sự đối với công chức, viên chức. Đến tháng 12/2021, chị xin nghỉ việc theo nguyện vọng. Xin hỏi sẽ căn cứ vào mốc thời gian nào để chị hưởng trợ cấp thôi việc? Trường hợp không xác định được mốc thời gian thì có thể sử dụng Luật Lao động để giải quyết không?

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 28/01/2022

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Nội vụ có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 58 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: “Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008” và tại khoản 2 Điều 58 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP có quy định: “Đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp”.

Trên cơ sở đó, đề nghị cá nhân liên hệ với bộ phận có chức năng thuộc đơn vị sự nghiệp cá nhân đang công tác và xin thôi việc để rà soát - đối chiếu hồ sơ quá trình công tác để giải quyết chế độ thôi việc đối với cá nhân đảm bảo theo đúng quy định nêu trên và quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.


File đính kèm: Tải xuống