Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
nguyễn quốc phong

Kiến nghị về việc: Chế độ thoát vùng KT-XH đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi đến công tác tại thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Ban Dân tộc từ tháng 6 năm 2011, ký hợp đồng theo diện trong chỉ tiêu biên chế, không xác định thời hạn với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thuận Bắc . Tháng 01/2013, tôi đạt kết quả thi tuyển công chức, được tuyển dụng vào biên chế của UBND huyện Thuận Bắc và làm việc cho đến nay. Ngày 24/12/2010 Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, ngày 8/10/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tính hết tháng 7/2021, thời gian công tác của tôi tại vùng đặc biệt khó khăn là 13 năm 5 tháng. Xin hỏi, người được hưởng trợ cấp thoát vùng theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ được tính từ thời gian bắt đầu công tác tại vùng đặc biệt khó khăn hay là được tính thời gian được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước? Tôi có được hưởng trợ cấp thoát vùng không? xin cảm ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 12/12/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Nội vụ có ý kiến trả lời như sau:

Tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, có quy định thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì được cộng dồn), bao gồm:

- Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội;

- Thời gian làm việc trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và cơ yếu.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ, có quy định: “Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) chi trả”.

Trên cơ sở đó, đề nghị cá nhân liên hệ với bộ phận có chức năng thuộc cơ quan, đơn vị đang công tác để rà soát - đối chiếu hồ sơ quá trình công tác để giải quyết chế độ, chính sách đối với cá nhân đảm bảo theo đúng quy định nêu trên và quy định có liên quan của pháp luật hiện hành. 


File đính kèm: Tải xuống