Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Lưu Tấn Tỵ

Kiến nghị về việc: Xếp lương giáo viên

50x50
Nội dung kiến nghị:

Xin hỏi? Những giáo viên tốt nghiệp Đại học, đã hợp đồng giảng dạy đúng chuyên môn, vị trí việc làm và có đóng bảo hiểm xã hội trên 5 năm tại các trường Tiểu học. Khi tham gia thi tuyển giáo viên (viên chức) được công nhận đạt kết quả năm 2021. sẽ được xếp bậc lương như thế nào? (bậc 1/9 hay bậc 2/9) và mốc nâng lương lần kế tiếp tính từ thời gian nào. Cảm ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 17/09/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của ông Lưu Tấn Tỵ tại Công văn số 2539/STTTT-TTCNTT nêu trên và căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan; Sở Nội vụ có ý kiến trả lời như sau:

Về việc xếp lương đối với viên chức hoàn thành tập sự hoặc được miễn chế độ tập sự do có thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng lao động; hiện được áp dụng thực hiện theo quy định tại Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan; trong đó:

- Tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2019), có quy định: “Không thực hiện việc ký hợp đồng lao động đối với những người làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở các vị trí việc làm được xác định là….viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên…”;

- Tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, có quy định: “Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Nghị định này, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội…(nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận. Việc xếp lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận thực hiện theo quy định hiện hành”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên; trường hợp cá nhân có thời gian tham gia giảng dạy trong các cơ sở giáo dục và đào tạo theo chế độ hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định pháp luật (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ tương ứng với trình độ 2 đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm giáo viên hiện được tuyển dụng thì thời gian tham gia giảng dạy theo chế độ hợp đồng lao động, có đóng bảo hiểm xã hội nêu trên được xem xét để truy hồi làm căn cứ miễn tập sự và xếp lương phù hợp tương ứng khi được tuyển dụng (trên cơ sở đảm bảo việc truy hồi không bao gồm thời gian hợp đồng giảng dạy trong các trường học công lập do Nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên sau thời điểm Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành).

Riêng việc xem xét, xếp lương bậc 1 hoặc bậc 2 khi được tuyển dụng và mốc thời gian xét nâng lương lần sau, phụ thuộc vào thời gian cá nhân tham gia giảng dạy theo chế độ hợp đồng lao động nếu được truy hồi theo các quy định nêu trên. Do đó, cá nhân cần báo cáo và cung cấp hồ sơ có liên quan về quá trình công tác trước khi được tuyển dụng để cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng cá nhân xem xét, đối chiếu, xác định thời gian được truy hồi và xếp lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Đính kèm văn bản trả lời


File đính kèm: Tải xuống