Nguyễn Hữu Ngọc Ninh

Kiến nghị về việc: Thắc mắc về việc thông báo nghỉ học các cơ sở giữ trẻ.

50x50
Nội dung kiến nghị:

Xin giải đáp về việc một số người không thuộc cấp quản lý UBND phường xuống các cơ sở giữ trẻ tư nhân cho nghỉ học. xin trích dẫn nội dung công văn cụ thể về việc ngừng hoạt động của các cơ sở giữ trẻ tư nhân.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 31/05/2021

Trả lời kiến nghị:
 

File đính kèm: Tải xuống