Nguyễn Hữu Ngọc Ninh

Kiến nghị về việc: Thắc mắc về việc thông báo nghỉ học các cơ sở giữ trẻ.

50x50
Nội dung kiến nghị:

Xin giải đáp về việc một số người không thuộc cấp quản lý UBND phường xuống các cơ sở giữ trẻ tư nhân cho nghỉ học. xin trích dẫn nội dung công văn cụ thể về việc ngừng hoạt động của các cơ sở giữ trẻ tư nhân.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 31/05/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Nguyễn Hữu Ngọc Ninh như sau:

Thực hiện công văn số 2271/UBND-VXNV ngày 12/5/2021, về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 diễn biến trong tình hình mới Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Sở Giáo dục và Đào tạo có công văn số 1007/SGDĐT-NVDH, hướng dẫn hoàn thành chương trình giáo dục, năm học 2020-2021trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình và cho học sinh nghỉ học sau ngày 14/5/2021. Thực hiện các văn bản của UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố triển khai các đơn vị trường công lập thông báo đến tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Do đó, việc thông báo đến các cơ sở giáo dục và yêu cầu cho học sinh nghỉ sớm để thực hiện phòng, chống dịch covid-19, không nhất thiết là người quản lý trực tiếp mà có thể là những người được phân công, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, khu phố, hiệu trưởng trường mầm non công lập …

(Đính kèm văn bản trả lời)

 


File đính kèm: Tải xuống