DƯƠNG ĐỨC

Kiến nghị về việc: Lao động khi thôi việt tại công ty mà không được thanh toán lương có quyền để khiếu nại không?

50x50
Nội dung kiến nghị:

Tôi làm công ty cửa sổ rv Windows dow ở tp hồ chí mình được 3 năm từ năm 2018 đến 2021 thì nghỉ việt, khi làm cho công ty thì không có hợp đồng lao động chỉ có hồ sơ làm việt và những ngày đi làm đc mấy chấm công ghi nhận, nhưng khi tính lương tháng cuối khi nghỉ thì hộ không chịu trả tiền. Cho hỏi có cánh nào để lấy lại được số lương đó khôbg và cần thực hiện những gì để lấy được xin cảm ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 13/05/2021

Trả lời kiến nghị:
Sở LĐTBXH có Công văn 1042/SLĐTBXH-LĐGDNN ngày 12/5/2021 về việc trả lời ông Dương Đức tại huyện Ninh Phước. 

File đính kèm: Tải xuống