Lưu Tấn Tỵ

Kiến nghị về việc: Chế độ giáo viên

50x50
Nội dung kiến nghị:

Ngày 23/12/2020 Sở Giáo dục đào tạo Ninh Thuận có trả lời công văn số 3146/SGDĐT-TCHC trên diễn đàn giao lưu trực tuyến của tỉnh Ninh Thuận là giáo viên hợp đồng được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, ngày 23/01/2006. Nhưng theo theo công văn số 176/SNV-QLNS ngày 16/01/2019 thì việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên hợp đồng là không đảm bảo cơ sở thực hiện. Vậy xin hỏi giáo viên hợp đồng có được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo Thông tư 01 không. yêu cầu UBND tỉnh nên có văn bản chỉ đạo thống nhất.

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 25/01/2021

Trả lời kiến nghị:

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có ý kiến như sau:

Đối tượng và điều kiện được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy:

- Tại điểm a, b khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, quy định:

“a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;”.

- Tại điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, quy định: “a) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo;”.

Do đó, giáo viên hợp đồng nếu đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông theo Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ thì được cấp thẩm quyền phê duyệt hợp đồng; được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động và được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống