Lưu Tấn Tỵ

Kiến nghị về việc: Chế độ giáo viên

50x50
Nội dung kiến nghị:

Thực hiện Nghị Quyết 102/NQ-CP, ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp biên chế cho sự nghiệp giáo và y tế. Sở GDĐT có công văn số 2361/SGDĐT-TCHC ngày 28/9/2020 trả lời là: trên cơ sở biên chế được giao chưa sử dụng các cơ sở giáo dục được ký hợp đồng làm giáo viên dưới 12 tháng. Xin hỏi những giáo viên này có được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi giáo viên đứng lớp theo Thông tư 01/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 không. Cảm ơn

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày trả lời: 23/12/2020

Trả lời kiến nghị:

Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên đang trực tiếp giảng dạy:

Tại điểm a, b khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, quy định:

“a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;”;

Do đó, trên cơ sở số lượng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao, số lượng biên chế chưa sử sụng của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục được ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên theo định mức quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các giáo viên này được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống