Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
phan thị thuần

Kiến nghị về việc: hỏi về chỉ tiêu đậu công chức bổ sung

50x50
Nội dung kiến nghị:

tôi là trí thức trẻ 30a đang công tác tại huyện Bác ái, vừa qua năm 2019 tôi có thi công chức, và được sở kế hoạch đầu tư xin bổ sung 01 chỉ tiêu biên chế, đã tổng hợp gửi sở nội vụ, sở nội vụ cung cấp thông tin là đã tổng hợp các chỉ tiêu bổ sung từ các sở ngành, huyện gửi UBND tỉnh. Nhưng đến nay vẫn chưa có chủ trương của tỉnh, chưa có câu trả lời là có được chấp thuận hay không. vậy tôi xin hỏi khi nào thì có ý kiến trả lời về vấn đề này. do chúng tôi cuối năm 2020 hết đề án trí thức trẻ, xin được câu trả lời sớm nhất. xin cảm ơn!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 19/10/2020

Trả lời kiến nghị:

Sở Nội vụ xin trả lời như sau:

Về đăng ký tuyển dụng bổ sung công chức của các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh đối với thí sinh có kết quả điểm thi vòng 2 thấp hơn liền kề người trúng tuyển trong kỳ thi năm 2019 (theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và nội dung triển khai của Sở Nội vụ tại Công văn số 923/SNV-QLNS ngày 31/3/2020);

Qua rà soát, tổng hợp; hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký nhu cầu tuyển dụng bổ sung công chức theo nội dung nêu trên (thông qua Công văn số 1088/SKHĐT-VP ngày 14/4/2019) không bao gồm chỉ tiêu, vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh đối với thí sinh có kết quả điểm thi vòng 2 thấp hơn liền kề người trúng tuyển trong kỳ thi năm 2019 (tương ứng trình độ, chuyên ngành và kết quả thi của bà Phan Thị Thuần) - kể cả các cơ quan, địa phương có liên quan.

Do đó, hiện không đảm bảo cơ sở để Sở Nội vụ báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc công nhận kết quả trúng tuyển (bổ sung) vào công chức  theo trình độ, chuyên ngành, kết quả thi năm 2019 đối với bà Phan Thị Thuần   và thông báo kết quả đến cá nhân theo quy định hiện hành./.

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống