Chi tiết câu hỏi
Trần Thị Thu Huyền

Kiến nghị về việc: Cha mẹ hay vợ chồng được ưu tiên hưởng Mai táng phí và tử tuất một lần

50x50
Nội dung kiến nghị:

Xin chào, cơ quan bảo hiểm xã hội cho mình hỏi Chị mình và chồng đang trong thời gian ly thân và có đứa con 8 tuổi, đầu tháng 4 chị mình có bị bệnh và qua đời. Tất cả quá trình mai táng chồng chị không tham gia, toàn bộ là nhà mình làm hết, nhưng chồng chị đang giữ cccd, giấy chứng tử, hộ khẩu bản gốc, nhà mình chỉ có bản sao và sổ bhxh và tờ rời từ 2011-2018. Chị mình còn đang tham gia bhxh bắt buộc tại công ty, tổng thời gian chị mình đã đóng bhxh là 11 năm. Mình có vài câu hỏi như sau: 1. Nhà mình có được hưởng chế độ mai táng phí và tử tuất không? (bởi vì cả hai bên đều là thân nhân) mình đọc luật không thấy ưu tiên ai hơn chỉ nói là người làm mai táng. Nhà mình có cần phải có giấy đồng ý từ chồng chị mình không? 2. Nhà mình cần làm hồ sơ và thủ tục như thế nào? 3. Chồng chị mình có thể làm lại sổ bhxh của chị mình hay không? 4. Nếu chồng chị mình làm hồ sơ nhận mai táng phí và tử tuất thì có được không? Có cần sự đồng ý của cha mẹ mình không hay tự chồng chị mình làm hồ sơ là được?

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 21/04/2022

Trả lời kiến nghị:
 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận trả lời như sau:

1. Chị tôi và chồng đang trong thời gian ly thân và có đứa con 8 tuổi, vào đầu tháng 4 chị tôi bị bệnh và qua đời. Tất cả quá trình mai táng chồng chị không tham gia, toàn bộ là nhà tôi làm hết nhưng chồng chị đang giữ CCCD, giấy chứng tử, hộ khẩu bản gốc, nhà tôi chỉ có bản sao và Sổ BHXH và tờ rời 2011 - 2018. Chị tôi còn đang tham gia BHXH bắt buộc tại công ty, tổng thời gian chị tôi đã đóng BHXH là 11 năm.

Nhà tôi có được hưởng chế độ mai táng phí và tử tuất không? (bởi vì cả hai bên đều là thân nhân), tôi đọc luật không thấy ưu tiên ai hơn chỉ nói là người làm mai táng. Nhà tôi có cần phải có giấy đồng ý từ chồng chị tôi không?

Trả lời:

- Chế độ mai táng phí: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 66 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng.

- Chế độ tử tuất:

+ Tuất hàng tháng: Theo như bà Huyền trình bày thì chị của bà đang tham gia BHXH bắt buộc tại công ty, có tổng thời gian là 11 năm.

Do vậy chưa đủ điều kiện để hưởng trợ tuất hằng tháng theo quy định tại Điều 69 Luật BHXH năm 2014.

+ Chế độ tuất một lần: Trường hợp chị của bà được giải quyết chế độ tuất một lần.

+ Người nhận chế độ tuất một lần: Do các thân nhân của bà Huyền thống nhất ủy quyền lập Tờ khai của thân nhân theo Mẫu số 09-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam (có gửi kèm để biết nội dung và cách thức lập).

2. Nhà tôi cần làm hồ sơ và thủ tục như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, hồ sơ hưởng chế độ tuất đối với thân nhân của người đang đóng BHXH và thân nhân người bảo lưu thời gian đóng BHXH, gồm:

- Bản chính Sổ BHXH.

- Bản sao Giấy chứng tử hoặc bản sao Giấy báo tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao Quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

- Bản chính Tờ khai của thân nhân (mẫu 09-HSB).

3. Chồng chị tôi có thể làm lại Sổ BHXH của chị tôi hay không?

Trả lời: Căn cứ quy định về việc cấp, quản lý sổ BHXH thì sổ BHXH cấp lại khi: Do mất, hỏng, gộp sổ, do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH.

4. Nếu chồng chị tôi làm hồ sơ nhận mai táng phí và tử tuất thì có được không? Có cần sự đồng ý của cha mẹ tôi không hay tự chồng chị tôi làm hồ sơ là được?

Trả lời: Theo hướng dẫn về việc lập tờ khai Tờ khai của thân nhân (Mẫu số 09- HSB) là người được các thân nhân thống nhất ủy quyền lập Tờ khai của thân nhân. 


File đính kèm: Tải xuống