VÕ THỊ MINH HÒA

Kiến nghị về việc: CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO NGƯỜI ĐI CÁCH LY VỀ

50x50
Nội dung kiến nghị:

CHÀO BAN LÃNH ĐẠO! Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19.Thì có trường hợp Người phải điều trị COVID-19, cách ly y tế sẽ được hưởng hỗ trợ theo Nghị Quyết 68 của Chính Phủ. Vậy xin cho tôi được hỏi Ba tôi và mẹ tôi thuộc 2 trường hợp trên có được nhận trợ cấp (hỗ trợ) theo Nghị Quyết 68 hay không. Xin chân thành cám ơn Ban Lãnh Đạo!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày trả lời: 09/11/2021

Trả lời kiến nghị:
 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP; Quyết định 23/2021/QĐ-TTg; Kế hoạch số 3544/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 126/NQ-CP; Quyết định 33/2021/QĐ-TTg về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thì đối tượng được hỗ trợ theo chương VII, hỗ trợ người điều trị COVID-19, cách ly y tế; hỗ trợ thêm đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật quy định cụ thể tại Điều 25, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và điều 25 sửa đổi bổ sung. Theo đó:

“Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em); người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi chung là người cao tuổi, người khuyết tật) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế: a) Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/người...”

Như vậy, theo quy định hiện hành và đối chiếu với nội dung câu hỏi thì trường hợp của cha, mẹ bà Võ Thị Minh Hòa được hưởng các chính sách như sau:

1. Từ ngày 10/8/2021 trở đi, các Cơ sở cách ly, điều trị COVID-19 có trách nhiệm lập danh sách để nhà nước hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng; không được phép thu tiền ăn của người dân. Trường hợp cách ly, điều trị COVID-19 trước thời điểm ngày 10/8/2021 (thời điểm theo văn bản của UBND tỉnh quy định dừng, không thu tiền ăn) thì người dân lập thủ tục để chính quyền hỗ trợ lại tiền ăn cho đối tượng.

2. Nếu thuộc diện người cao tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người.

Vì không rõ thời điểm cha, mẹ bà Võ Thị Minh Hòa cách ly, điều trị COVID-19 nên không thể hướng dẫn thủ tục. Nếu cách ly, điều trị COVID-19 trước thời điểm ngày 10/8/2021 thì thủ tục do UBND cấp phường lập và trình lên, do đó bà Võ Thị Minh Hòa liên hệ UBND phường nơi cư trú để được hướng dẫn chi tiết. Nếu cách ly, điều trị COVID-19 sau thời điểm ngày 10/8/2021 thì thủ tục do cơ sở cách ly, điều trị COVID-19 lập lên nên bà Võ Thị Minh Hòa liên hệ cơ sở cách ly, điều trị COVID-19 để được hướng dẫn thực hiện.


File đính kèm: Tải xuống