Sở Y tếChi tiết câu hỏi
Phan Thị Ngọc Thuận

Kiến nghị về việc: Cấp chứng chỉ hành nghề

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính chào sở y tế Ninh Thuận. Tôi là bác sĩ mới ra trường và sắp học xong khoá siêu âm tổng quát 6 tháng tại đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nếu sau đó tôi công tác ở bv tỉnh đủ 18 tháng tại khoa chẩn đoán hình ảnh thì tôi sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề nào ạ? Nội/Ngoại hay là chẩn đoán hình ảnh ạ? Tôi xin cám ơn!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Y tế
Ngày trả lời: 25/11/2020

Trả lời kiến nghị:

Sở Y tế trả lời như sau:

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (gọi tắt là Nghị định số 109); Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (gọi tắt là Nghị định 155); Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (gọi tắt là Thông tư số 41 năm 2011); Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (gọi tắt là Thông tư số 41 năm 2015).

Theo Điều 15 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế quy định “Bác sỹ đa khoa đăng ký thực hành một trong bốn chuyên khoa: Nội, Ngoại, Sản và Nhi với thời gian thực hành là 18 tháng tại bệnh viện thì được cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong bốn chuyên khoa đó”.

Bà Phan Thị Ngọc Thuận có bằng cấp chuyên môn bác sĩ đa khoa, có chứng chỉ siêu âm và thực hành tại khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh 18 tháng về Siêu âm thì được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn “Chuyên khoa Siêu âm”.

Trường hợp bà Phan Thị Ngọc Thuận muốn cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh với phạm vi hoạt động chuyên môn “Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh”, ngoài bằng cấp chuyên môn là bác sĩ đa khoa, bà Phan Thị Ngọc Thuận phải được đào tạo sau đại học về chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh.

(Đính kèm văn bản trả lời)


File đính kèm: Tải xuống