Chi tiết câu hỏi
Nguyễn Thị Mỹ Linh

Kiến nghị về việc: Cho tôi xin quyết định 100/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận

50x50
Nội dung kiến nghị:

Cho tôi xin quyết định 100/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận. vui lòng gửi về mail: linhnnguyen1986@gmail.com

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 20/04/2017

Trả lời kiến nghị:

Đã gửi qua email theo đề nghị.


File đính kèm: Tải xuống