Sở Nội vụChi tiết câu hỏi
Nguyễn Thị Mỹ Linh

Kiến nghị về việc: miễn tập sự đối với viên chức

50x50
Nội dung kiến nghị:

Kính gửi quý cơ quan. tôi có câu hỏi như sau: Tháng 3/2016 tôi được nhận vào làm việc tại cơ quan đơn vị sự nghiệp, với công việc là nhân viên kế toán. Có đống BHXH đầy đủ theo quy định. Được hưởng hệ số lương như sau: Từ tháng 3/2016 - tháng 8/2016: được hưởng 85% lương tập sự. Từ tháng 9/2016 - tháng 9/2017: được 100% lương. Do công việc gia đình nên đến tháng 9/2017 tôi xin nghỉ việc và cơ quan cũng giải quyết theo nguyện vọng của tôi. Đến năm 2020 cơ quan đơn vị sự nghiệp (nơi tôi làm việc trước đây) có tuyển dụng, tôi có đăng ký dự tuyển lại, được trúng tuyển và được phân công vào làm nhân viên kế toán như công việc trước đây tôi làm. Thời gian tham gia BHXH của tôi đã trên 12 tháng (tôi đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần), như vậy trường hợp của tôi có cần phải thực hiện chế độ tập sự không? Mong quý cơ quan sớm trở lời vướng mắt của tôi. Xin chân thành cảm ơn!

50x50
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 11/05/2020

Trả lời kiến nghị:
Sở Nội vụ gửi đến VP UBND tỉnh CV 1368/SNV-QLNS về việc trả lời trên chuyên mục Hỏi-Đáp (thực hiện theo yêu cầu tại CV số 1544/VPUB-KTTH ngày 08/5/2020 của VP UBND tỉnh).
Đề nghị VP UBND tỉnh đăng trên chuyên mục Hỏi-Đáp thuộc cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Trân trọng!

File đính kèm: Tải xuống