Chi tiết câu hỏi
Ninh Thuận

Kiến nghị về việc: đất đai

50x50
Nội dung kiến nghị:

Gia đình tôi hiện đang sử dụng một góc ao rộng 100 m2 trong tổng diện tích 400 m2 của cả ao. Khi các gia đình cùng sử dụng mảnh ao này đã đổ đất lấp ao thành vườn, do góc ao nhà tôi nằm trong cùng nên không có lối vào. Xin hỏi, Luật Đất đai quy định như thế nào về trường hợp này của gia đình tôi? Gia đình tôi cần làm gì để có lối đi vào phần đất nhà mình?

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 22/11/2019

Trả lời kiến nghị:

Điều 171 của Luật Đất đai năm 2013 quy định quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách họp lý trên thửa đất liền kề.

Việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và phải thực hiện đăng ký theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 73 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Cụ thể như sau: Khi phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề thì một trong các bên nộp đơn, Giấy chứng nhận (nếu có), hợp đồng hoặc bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cho Vãn phòng đăng ký đất đai.

■ 2. Vãn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và thể hiện trên Giấy chứng nhận nếu có yêu cầu.

Theo quy định tại Điều 275 của Bộ Luật Dân sự năm 2005 - Quyền về lối đi qua bất động sản liền kề thì gia đình bạn cần chủ động trao đổi với chủ sử dụng các thửa đất liền kề, có đại diện của ủy ban nhân dân cấp xã để thỏa thuận lối đi của thửa đất gia đình bạn đang sử dụng. Trường hợp không giải quyết được thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết.