Chi tiết câu hỏi
Ninh Thuận

Kiến nghị về việc: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

50x50
Nội dung kiến nghị:

Trường hợp tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất họp pháp trưóc ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành, nhưng hiện nay đã hết thòi hạn sử dụng đất thì có phải chuyển sang thuê không? Nếu có thì theo quy dinh nào?

50x50
Đơn vị trả lời:
Ngày trả lời: 21/11/2019

Trả lời kiến nghị:

Khoản 3 Điều 60 của Luật Đất đai năm 2013 quy định tổ chức kinh tế thuộc (trường hợp thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đã nhận chuyến quyền sử dụng đất họp pháp trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được tiếp tục sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyến sang thuê đất theo quy định cúa Luật Đất đai năm 2013. Như vậy, khi hết thời hạn sử dụng đất thì phải chuyển sang thuê đất.